Adatvédelmi szabályzat

Alap adatok

A jelen adatvédelmi szabályzatot az anitaeskuvo.hu honlap üzemeltetője, Erdős Anita egyéni vállalkozó (címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Háromhíd utca 13.; nyilvántartási száma: 52399370; adószáma: 68891967-1-28 ) adta ki, és az anitaeskuvo.hu adatkezelési és adatfeldolgozás műveletei szabályozására szolgál.

A vállalkozás adatai

A jelen szabályzatot kötelező felülvizsgálni olyan esetekben, amikor új kockázatértékelésre okot adó esemény, avagy az adatkezelés módjában és metodikájában egyéb lényeges változás történik. Az új kockázatértékelés elkészítésére olyan okból, avagy eseményből kerül sor, amikor valószínűsíthető, hogy az adatok kezelése az érintettekre kockázatot jelenthet (így különösen új adatkezelési technológia bevezetése, alkalmazása, a korábbitól eltérő módon történő adatgyűjtés vagy adattovábbítás stb.)

Bevezető rendelkezések

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének a rendes ügymenethez a szokásos üzleti tevékenysége körében elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat gyűjtenie és kezelnie. A begyűjtött adatok vonatkozhatnak vevőkre/ügyfelekre, együttműködő partnerekre (beszállítókra), munkavállalókra, és egyéb olyan személyekre, akikkel a vállalkozás az üzleti tevékenysége folytatása során, avagy azon kívül, ámde az üzleti tevékenységgel érintetten (például ajánlások, stb.) kapcsolatba kerül.

A jelen szabályzat célja az, hogy biztosítsa az anitaeskuvo.hu üzemeltetője tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, továbbá, hogy az anitaeskuvo.hu által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

A jelen adatvédelmi szabályzatban rögzítésre kerül a személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének módja, valamint rögzítésre kerülnek az anitaeskuvo.hu adatvédelmi elvei. A jelen szabályzat az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést szolgálja.

A jelen adatvédelmi szabályzat biztosítja, hogy az anitaeskuvo.hu

Értelmező rendelkezések

A jelen szabályzat alkalmazásában

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezzel a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik;
 14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja;
 15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.
 16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról;

Az adatvédelem jogi háttere

Az adatvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szabályozza, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól (általános adatvédelmi rendelet, a jelen szabályzatban a továbbiakban: GDPR).

A vállalkozás a GDPR-t az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a jelen szabályzatban a továbbiakban: Infótörvény) mindenkor hatályos rendelkezéseivel összhangban, az abban foglalt szabályok betartásával értékeli és alkalmazza, azzal, hogy ahol az Infótörvény és a GDPR szabályai ellent mondanak egymással (jogszabályi összeütközés/kollízió) ott a GDPR rendelkezései irányadók.

A GDPR és az Infótörvény a személyes adatokra vonatkozó valamennyi adatgyűjtési és adatkezelési műveletre alkalmazandó, tekintet nélkül az adatgyűjtés és az adatkezelés formájára (elektronikus, avagy papír alapú).

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy a további magyarországi szabályozókkal és jogszabályokkal összhangban, azoknak megfelelve, az ágazati szabályok figyelembe vételével folytatja az adatkezelési és adatgyűjtési tevékenységét.

További alkalmazott jogszabályok

A jogszabályi megfelelés érdekében az anitaeskuvo.hu üzemeltetője vállalja, hogy a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására jogszerűen kerül sor, az adatok biztonsága érdekében szükséges lépéseket és intézkedéseket megteszi, továbbá az adatokat jogosulatlanul nem hozza nyilvánosságra.

Alapelvek

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője által alkalmazott GDPR az alábbi fontos alapelvet tartalmazza

 1. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője által, illetve az anitaeskuvo.hu szervezetében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. (adatkezelés célja és ideje)
 2. az adatgyűjtés és kezelés kizárólag pontosan meghatározott célból és jogcím alapján történik
 3. csak annyi adat kerül gyűjtésre és kezelésre, amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges, a vállalkozó/vállalkozás kerüli a felesleges és irreleváns adatok gyűjtését és tárolását (adattakarékosság)
 4. Az anitaeskuvo.hu munkavállalói és külső megbízottjai (a továbbiakban: az anitaeskuvo.hu alkalmazottai) a feladataik ellátása körében személyes és különleges adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek. (jogszabályi megfelelés biztosítása)
 5. A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében az anitaeskuvo.hu üzemeltetője, illetőleg meghatalmazottja és alkalmazottja személyes adatot csak az alábbi esetekben kezelhet:
  • az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása
  • szerződés teljesítése a teljesítéshez szükséges mértékben
  • az érintett vagy az anitaeskuvo.hu üzemeltetője jogos érdekeinek érvényesítése
  • a Vállalkozó/Vállalkozás jogi kötelezettségének teljesítése
  • az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdeke
 6. Személyes adat kezelésére csak a jelen szabályzatban meghatározott valamely jogalapon, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Törvényben elrendelt adatkezelés esetén kizárólag a felhatalmazást adó törvényben meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője által kezelt - vagy az anitaeskuvo.hu üzemeltetője részére más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott - személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
 7. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 8. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője csak addig kezeli a személyes adatokat, ameddig az feltétlenül szükséges.
 9. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője a szükségtelenné vált adatokat véglegesen és helyre nem állítható módon törli.
 10. Az adatok feldolgozására csak az érintett jogainak figyelembe vételével kerül sor.
 11. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője minden tőle telhető és elvárható lépést megtesz az adatok védelme érdekében.
 12. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője csak akkor továbbítja az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik országnak, szervezetnek, magánszemélynek vagy vállalkozásnak, amennyiben az adott harmadik ország, szervezet, magánszemély vagy vállalkozás igazolhatóan biztosítja az adatok biztonságának kellő mértékét és módját.

A szabályzat személyi és tárgyi hatálya

A jelen szabályzat rendelkezései kötelező alkalmazása az alábbi személyi körre tejed ki

A jelen szabályzat hatálya az alábbi adatok körére terjed ki

Valamennyi érintettel összefüggésbe hozható személyes adat, különösen az érintettek

Kockázatok

A jelen szabályzat különösen az alábbi kockázatokkal szembeni védelmet hivatott elősegíteni

Specifikus felelősségek

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének, valamennyi dolgozójának és együttműködő partnerének kötelessége annak biztosítása, hogy az adatok gyűjtése, kezelése és tárolása jogszerűen történjen.

Az egyes részfeladatok és felelősségi körök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra

 1. A teljes jogszabályi és jogi megfelelés biztosítása az ügyüzemeltető feladata.
 2. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az adatkezelési működését és a kezelt adatok körét és mennyiségét megvizsgálva megállapította, hogy a jelenlegi adatkezelése okán adatvédelmi tisztségviselő kijelölése szükséges.

Az anitaeskuvo.hu adatvédelmi tisztségviselője szolgáltatási szerződés keretében, szigorú titoktartási szabályok mellett folytatja a tevékenységét. Az adatvédelmi tisztségviselő nevét és elérhetőségét az anitaeskuvo.hu a weblapján nyilvánosságra hozza, és a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak bejelenti.

Vállalti struktúra

a) üzemeltetőség

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője: Erdős Anita, egyéni vállalkozó

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője valamennyi, az anitaeskuvo.hu üzemeltetője rendelkezésére bocsátott adatot megismerhet, felelős az anitaeskuvo.hu valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységéért.

b) Munkavállalók

Kezelt adatok köre: a munkaköri leírásban foglalt tevékenységek ellátására vonatkozó valamennyi adat

Felelőssége: az általa kezelt adatok körére terjed ki, a szabályzatok betartása

A munkavállalók általános felelősségei

Valamennyi munkavállaló (gyakornok, önkéntes), aki a jelen szabályzatban meghatározott adatokhoz hozzá fér, a megszerzett adatokat kizárólag a munkavégzése körében és céljából kezelheti, rögzítheti, tarthatja nyilván.

A munkavégzés során megszerzett adatokat a munkavállaló erre vonatkozó külön írásos engedély nélkül nem oszthatja meg arra illetéktelen személyekkel, nem teheti közzé, adatot önkényesen nem kezelhet.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője biztosítja, hogy a munkavállalók a munkavállalók képzés/oktatás keretében ismerhessék meg pontos teendőiket és feladatukat, valamint felelősségüket az adatvédelem és az adatkezelés tekintetében.

A munkavállalók kötelesek valamennyi birtokukba jutott adatot biztonságosan kezelni, munkavégzésük során elővigyázatosnak lenni, és a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat végrehajtani.

A munkavállaló köteles a szoftveres hozzáférés esetén erős és titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót megosztani, másnak felfedni szigorúan tilos.

Arra fel nem hatalmazott személyjel vagy személyekkel a munkavállaló nem oszthat meg személyes adatokat, sem a vállalkozáson belül, sem azon kívül.

A munkavállaló köteles rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésekre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése a munkavállaló felelőssége.

Amennyiben a munkavállaló bizonytalan a helyes adatkezelés, vagy az adatvédelmi szempontok tekintetében, úgy köteles tanácsért az üzemeltetőjéhez vagy az adatvédelmi tisztségviselőhöz fordulni.

Ha a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az anitaeskuvo.hu adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkavégzése során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, az anitaeskuvo.hu nyilvántartásaihoz rendelkezésére álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.

Informatikai és fizikai védelem

A Vállalkozás az alábbi informatikai védelmi eszközöket és módokat alkalmazza

a) fizikai védelem

b) IT védelem

Adattárolás

A jelen bekezdés célja annak meghatározása, hogy az adatokat hol és milyen módon szükséges kezelni ahhoz, hogy az adatok biztonsága biztosítható legyen. Az adattárolásra vonatkozó további esetleges kérdésekkel a Rendszergazdához, illetőleg az adatvédelmi tisztségviselőhöz fordulhat az anitaeskuvo.hu munkatársa.

Az adatokat tilos a vállalat tulajdonában nem álló számítógépre, illetőleg egyéb adattároló eszközre menteni.

A különleges adatokat is tartalmazó fájlokat csak annyi ideig szabad online rendszerben (akár levelező rendszeren) tárolni, ameddig az feltétlenül szükséges, egyéb esetekben a megőrzési időtartamra szükséges biztonsági mentés keretében elmenteni.

A különleges adatokat tartalmazó fájlokat vagy álnevesítve, vagy kódolva szabad csak tárolni, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében.

Partnereknek nyújtott informatikai szolgáltatás esetében a weblapok és internetes oldalak adatainak tárolását és őrzését a weblap mindenkori kezelője/fejlesztője köteles elvégezni, a Partnerszerződés keretei és az abban meghatározott rendelkezések alapján.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az adatokat fő szabály szerint internetes felhő alapú tárhelyre menti, a vállalkozás számítógépein és egyéb munkavégzési eszközökön- a biztonsági mentések tárolására szolgáló adathordozón túl- adattárolás nem megengedett.

Távoli eléréssel végzett munka esetén az anitaeskuvo.hu üzemeltetője és dolgozói minden esetben kötelesek biztosítani, hogy a belépésre használt informatikai eszköz biztonságos és megfelelő.

a) Papír alapú adatkezelés

A papír alapon kezelt adatokat olyan biztonságos helyen szükséges tárolni, ahol arra jogosulatlan személy azokat nem ismerheti meg. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjénél e célból irattároló szekrény van, melybe kötelező az iratokat az alkalmazott irattárolási rendnek megfelelően a használatot követően azonnal visszahelyezni, illetőleg újonnan bele tenni.

Azokat az elektronikus úton érkezett vagy kezelt adatokat, melyek valamely okból nyomtatásra kerülnek elzárt irattárolóban, illetőleg elkülönítetten szükséges kezelni. Az anitaeskuvo.hu munkatársai kötelesek gondoskodni arról, hogy a kinyomtatott iratokhoz arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. A kinyomtatott adatokat tartalmazó iratokat azonnal szükséges megsemmisíteni akkor, amikor a kinyomtatás oka megszűnik.

b) Elektronikus adatkezelés

Az elektronikusan tárolt adatokat védeni szükséges a jogosulatlan eléréstől, véletlen törléstől, és kémprogramokkal/vírusokkal/illetéktelen rendszerfeltörésekkel és rendszertámadásokkal szemben.

Az adatokat erős jelszavakkal szükséges védeni, melyek cseréjére rendszeresen, de legalább fél évente sor kerül. A jelszavaknak titkosnak, hozzáférhetetlennek kell lenniük, a munkavállalók/üzemeltetők nem oszthatják meg azt sem egymás között, sem más személyekkel.

Amennyiben az adat hordozható adattárolón (CD, DVD, pendrive, egyéb külső adattároló) kerül rögzítésre, ezek az adattároló eszközöket a használatot követően biztonságos helyen, jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlenül szükséges tárolni.

Adatokat csak az arra kijelölt szervereken és hardver eszközökön szabad tárolni. Felhő alapú szolgáltatás igénybevételével adat csak a kijelölt és meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés alapján és szerint tárolható. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az adattárolás megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy a felhő alapú szolgáltatást biztosító partner megfelel az adatvédelem jogszabályi és technikai követelményeknek.

Valamennyi adattárolásra szolgáló szervert és számítógépet szükséges tűzfallal, kémprogram védelemmel és vírusirtóval védeni.

A tárolt adatokat rendszeresen szükséges felülvizsgálni.

Az adattárolásra alkalmazott szoftvereket rendszeresen frissíteni szükséges. A frissítés megkezdése előtt a szoftverfrissítési metódust az adatvesztés elkerülése érdekében tesztelni szükséges.

c) Postai küldeményekre vonatkozó speciális szabályok

A postai küldemények átvételére az anitaeskuvo.hu üzemeltetője jogosult. Átvételre jogosult lehet más, az üzemeltető által meghatározott személy is, azzal, hogy a küldemények bontására továbbra is az üzemeltető jogosult.

Az adatok felhasználása

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket végez. Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés a szerződés/megállapodás nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához, illetőleg a Partnereknek nyújtott szolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott szerződéshez/megállapodáshoz tartozó feladatok elvégzéséhez (szerződések teljesítése), az adatkezelés szereplőinek azonosításához és a szerződés lezárásához szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott szerződés irataiban és a papír alapú és elektronikus formában tárolt ügyviteli segédletekben szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges.

A nyilvántartási célú adatkezelés az egyes adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

Az adatok jogszerű és célhoz kötött használata során az alábbi intézkedések megtétele kötelező annak érdekében, hogy

 1. az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek adatait tartalmazza
 2. a foglalkozás-egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségére, egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokat tartalmaz, gyógykezelés, vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
 3. az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik;
 4. a Vállalattal szerződéses kapcsolatba került személyek személyes adataira, vagy azzal összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik (ügyviteli célú adatkezelés);

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője a partnerek, ügyfelek és munkavállalók adatait internetes felhőben, közös, de egyedi kóddal védett eléréssel tárolja.

A személyes adatok kezelésének célja az anitaeskuvo.hu üzletviteli tevékenysége során történő felhasználása, ennek megfelelően az alábbi feladatok azonosíthatók

A kezelt adatok pontossága

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartása.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít az esetlegesen (és szükségesen) nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára.

A fentiek okán az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle telhető legjobb módon az adatokat naprakészen és pontosan tartsa nyilván.

Az adatokat a lehető legkevesebb adattároló helyen szükséges tartani, az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének munkavállalói feleslegesen és engedély nélkül semmilyen egyéb nyilvántartást, vagy személyes adatokat tartalmazó egyéb forrást nem készíthetnek.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének valamennyi munkatársa köteles azon lenni, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek, és kötelesek az adatokat az ügyfél- és egyéb kapcsolatok során folyamatosan egyeztetni.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosítás lehetőségét.

Amennyiben a kezelt adatok körében pontatlan adatok kerülnek elő, azt haladéktalanul pontosítani szükséges, így különösen, ha az ügyfél az általa megadott telefonszámon vagy elektronikus levelezési címen már nem érhető el. Az elektronikus levelezés mindaddig elérhetőnek tekinthető, ameddig az ügyfél a cím megváltozását nem jelenti be, vagy onnan a kézbesítés sikertelenségére vonatkozó rendszerüzenet vissza nem érkezik. Az érintett jelzésének hiányában is pontatlannak bizonyult adatot valamennyi rendszerből és adattárolóról a pontatlanság megállapítását követően haladéktalanul törölni szükséges.

Az érintettek jogai

Valamennyi érintett, akinek az anitaeskuvo.hu üzemeltetője a személyes adatait kezeli jogosult

Amennyiben valamely érintett a fenti tájékoztatások egyikét kéri, azt az „érintett hozzáférési jogának” hívjuk.

Az érintett hozzáférési joga e-mailen érkezhet, az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének (hello@anitaeskuvo.hu) elektronikus levelezési címeire, illetőleg az anitaeskuvo.hu weblapján található üzenőfelületen keresztül, továbbá az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének adatvédelmi megbízottja vagy munkavállalója útján, valamint az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjének postai levelezési címére érkezett megkereséssel, végül személyes vagy telefonos megkeresés útján.
Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az ilyen igények bejelentésére űrlapot alkalmazhat, melyet az érintetteknek azonban nem kötelező alkalmazni, az egyéb úton történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az érintett hozzáférési kérelmének fél éven belüli megismételt teljesítéséért 2000 Ft, azaz kettőezer forint adminisztrációs díjat kérhet kérésenként. Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az érintett kérelmét 14 (tizennégy) napon belül köteles teljesíteni.

Az érintettnek joga van továbbá

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője minden esetben pontosan azonosítja az adatkérő személyét a kért információ kiadását megelőzően.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője - az adatvédelmi tisztségviselővel való egyeztetést követően - jogosult dönteni az érintett kérelméről. Ha munkavállalóhoz érkezik a megkeresés, azt haladéktalanul köteles az anitaeskuvo.hu üzemeltetője részére továbbítani.

Az adatok egyéb okból történő hozzáférhetővé tétele

Meghatározott feltételek mellett a GDPR Rendelet megengedhetővé teszi azt, hogy jogérvényesítési okokból az érintett hozzájárulása nélkül is más számára megismerhetővé tegye az egyes személyes adatokat.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője jogosult a személyes adatokat másokkal megosztani, azzal, hogy a megosztás kizárólag az igényérvényesítéshez szükséges terjedelemben és okból, illetőleg kizárólag jogszerű megkeresés alapján, szükség esetén ügyvéd tanácsának kikérése mellett történik.

Az adatok adatfeldolgozó részére történő átadása

Az anitaeskuvo.hu szervezetén kívül az anitaeskuvo.hu üzemeltetője saját ügymenetének biztosítása végett az alábbi okból és személyekkel (a jelen szabályzatban a továbbiakban: Szolgáltató Partner) osztja meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat:

A vállalkozó minden esetben, valamennyi Ügyfélkiszolgáló együttműködő partner tekintetében az adatok továbbításának megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az adott partner az Európai Uniós és magyarországi adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője valamennyi partnerrel írásbeli szerződést köt, melyben rögzítésre kerül

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője minden esetben biztosítja, hogy a közös adatkezelők közötti megállapodás kivonatolt személyes adatok kezelésére vonatkozó lényegi megállapításait az érintettek tudomására hozza.

Az anitaeskuvo.hu szervezetén kívül adatfeldolgozási céllal megosztott adatok tekintetében az adatfeldolgozási tevékenységre az alábbi tartalommal feltétlenül rendelkező szerződéseket köt

Tájékoztatási kötelezettség teljesítése

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője biztosítja, hogy az érintettek tisztában legyenek azzal, hogy a személyes adataik feldolgozásra kerülnek, és felvilágosítást kapjanak arról, hogy

A fenti okból az anitaeskuvo.hu üzemeltetője adatvédelmi tájékoztatót készít, és könnyen hozzáférhetővé teszi a magánszemélyek számára, még az adatkezelés megkezdését megelőzően. Az adatvédelmi tájékoztató minden adatkezelési művelet vagy műveletsorozat tekintetében külön- külön meghatározza az érintettek jogait, továbbá rögzíti az adatkezelés célját, módját, idejét.

Az adatkezelési tájékoztatót az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az érintett kérésére bármikor megküldi, azzal, hogy az adatvédelmi tájékoztató az anitaeskuvo.hu weblapján is megtalálható.

A személyes adatok törlése

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője törli a személyes adatokat, ha

A törlés szükségességének felismerése a munkavállaló feladata, aki azt- amennyiben a törlés szükségessége tekintetében bizonytalan- köteles az üzemeltetőjének, illetőleg az adatvédelmi tisztségviselőnek jelezni. Az adattörlés szükségességének észlelése az ügyüzemeltető feladatkörébe is bele tartozik.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon, igazolhatóan valósul meg, melyet vagy digitális bejegyzés, vagy egyéb feljegyzés igazol.

Intézkedések adatvédelmi incidens esetén

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője, Megbízott partnere, munkavállalója és egyéb bármely együttműködő Partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni az anitaeskuvo.hu üzemeltetőjét, illetőleg adatvédelmi tisztségviselőjét, akiknek haladéktalanul vizsgálatot kell indítaniuk az incidens kockázatának felmérésére.

Amennyiben az adatvédelmi incidens magas kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy az anitaeskuvo.hu üzemeltetője legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerébe.

A bejelentésben

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az anitaeskuvo.hu üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője mellőzi az érintett tájékoztatását, ha a következő feltételek bármelyike teljesül

Egyéb rendelkezések

Az anitaeskuvo.hu üzemeltetője az adatvédelmi szabályzat megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja.

Kelt: 2018. október 4.

Egy kis inspiráció a meghívótervezőhöz